Buy Booksമലയാളം

Malayalam eBooks


   ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത
വൈദിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസാധകരമായ ദി ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് - ചൈനീസ്, അറബി, റഷ്യൻ, സ്പാനീഷ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഉറുദു തുടങ്ങി എൺപത്തി മൂന്നോളം ഭാഷകളിൽ നേടിയ പ്രസിദ്ധീകരണ വിജയത്തിനു ശേഷം മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവദ്ഗീത.
Read eBook


     ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
പരമോന്നതമായ ഗോലോകവൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന് സാധിക്കും. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഭഗവദ്ധാമത്തിന്റെ കവാടം എല്ലാവർക്കും തുറ ന്നു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് . സർവോന്നതമായ ഈ പരിപൂർണതയടയുക മാത്രമാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം .. Read eBook


     ശ്രീ കൃഷ്ണ
പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷൻ.
ശ്രീ വ്യാസ മഹാഭാഗവതം,
ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ ഒരു സമഗ്ര പഠനം
ഭാരതത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്തന്മാരും ശ്രീ കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായി കാണുന്നു. ഈ വസ്തുത എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സ്ഥാപിതമായ ഒന്നാണ്.Read eBook


  ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു
   ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയാൽ വിരചിതമായ ഭക്തിരസാമൃതസിന്ധുവിന്റെ സാരസംഗ്രഹ പഠനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.
ഭക്തിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിജ്ഞാനം ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
Read eBook

Books –        The Basis of The Krishna Conscious
Movement


   Bhagavad Gita is also known as Gitopaniṣad. It is the essence of Vedic knowledge and one of the most important Upanisads in Vedic literature.

This is
definitely one of the most wonderful books in all existence. It is a narrative
of Krishna’s life and activities with all the deep, profound philosophy of the
Vedas woven ever so charmingly into the stories.

BBT Publications

    Śrīmad-Bhāgavatam
is the natural supplementary commentary on the Vedānta-sūtras.  

   Bhagavad-gītā is also known as Gītopaniṣad. It is the essence of Vedic knowledge and one of the most important Upaniṣads in Vedic literature.

   The authoritative biography of Lord Caitanya Mahāprabhu by Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī

   It is a narrative of Krishna’s life and activities with all the deep, profound philosophy of the Vedas woven ever so charmingly into the stories.

    The Nectar of Devotion is complete, step-by-step handbook for attaining perfection in bhakti-yoga of the highest love.

   A compact guidebook of essential spiritual teachings: How to choose a guru, how to practice yoga, even where to live.

   Sri Isopanisad is the foremost of the 108 Upanisads. Contained within is the essence of all Vedic knowledge.

   This book thoroughly describes Vaishnava philosophy and how to personally practice it.

   Queen Kunti; yet through all her sufferings, found an inner wisdom and strength that carried her people through the time of crisis.Real Nectar for this Age                                                                                                                                 

Sri
Caitanya-Caritamrita

  the authoritative biography of Lord Caitanya Mahāprabhu by Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī explained by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.  
All BooksRecommended
for beginners


 An intriguing compilation of interviews, lectures and essays by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on varying topics 

   The amazing narrative of Ajamila’s transforming near-death experience is chronicled in Srimad-Bhagavatam. 

   A collection of essays, transcribed conversations, and transcribed lectures by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on a wide variety of subjects

Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada


 The founder preceptor (Acharya) of the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), commonly known as the "Hare Krishna Movement"

He is the
world’s foremost Vedic scholar and teacher, and he is also the current representative of an unbroken chain of fully self-realized spiritual masters beginning with Lord Krishna Himself
Today,
millions around the globe express their gratitude to Srila Prabhupada for revealing the timeless wisdom of bhakti to this world.

The knowledge in these books are transmitted to us through this bona fide disciplic succession — Brahma - Madhva - Gaudiya - Vaisnava Sampradaya

Goswamis of Vrindavan

Teachings to Rupa Goswami

Abhideya

   Abhideya means to engage in the nine processes of devotional service with knowledge and detachment. Radha Govinda is the abhideya murti and Rupa Goswami is our abhideya guru. 

Jiva Goswami

Only one descendent, Sri Jiva.

   We know that Jiva Goswami was the son of Vallabha. His ancestry was South Indian. Hailing from Karnataka, they were Sarasvata brahmanas. He was born in Ramakeli, West Bengal in 1513 c.e. Muslims ruled West Bengal at the time of Sri Jiva’s appearance, and it came to pass that his father and two uncles were employed by the governor, Nawab Hussain Shah. They held positions with influence similar to that of cabinet members of a president. Well-educated, cultured, pious, and wealthy, they led comfortable lives. 

Vrindavan - the land of krishna

Raghunatha Bhatta Goswami

   He was a scholar in all subjects, although he didn't write any books like the other Goswamis. Raghunatha Bhatta Goswami learned everything simply by hearing shastras. Fearing that Muslims might desecrate Raghunatha Bhatta Goswami's sacred form, Shri Jiva Goswami had his body burned. The ashes were placed in two samadhis, one in Radha-kunda, another in the 64 Samadhis Area. In Radha-Govindaji's nitya-lila he serves as Rasa or Raga manjari, one of Shri Radha's asta manjaris.

Sri Gopala Bhatta Gosvami

  Lord Chaitanya once stayed four months in his home, and converted the family to Gaudiya Vaishnavism.

Srila Raghunatha dasa Gosvami

 Appreciating his renunciation and devotion, Chaitanya Mahaprabhu gave him His personal Shila from Govardhana Hill and a string of gunja mala. These were incalculably precious items, since they were personally with the Lord for more than three years.